Mondorama's Reizen

Juridische informatie

PRIVACYBELEID WEBSITE

Op de volgende pagina's wordt beschreven hoe de site wordt beheerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de site raadplegen. Dit is een informatieve tekst die ook voldoet aan de voorwaarden van artikel 13 van wetsbesluit nr. 196/2003 - Wetboek betreffende de bescherming van persoonsgegevens van degenen die in contact komen met webdiensten die toegankelijk zijn via telematicamiddelen vanaf het adres: https://www.mondoramas.com. Deze tekst heeft alleen betrekking op de site in kwestie en in geen geval op andere websites die door de gebruiker via een link worden geraadpleegd. Deze informatietekst is ook gebaseerd op Beraadslaging nr. 13 van 1 maart 2007 "over het internet en elektronische post" van de Privacywaarborger, en op Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, bijeen in de werkgroep ingesteld bij artikel nr. 29 van Richtlijn nr. 95/46/EG, op 17 mei 2001 hebben aangenomen om bepaalde minimumvoorwaarden te bepalen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en meer bepaald de methoden, de termijnen en de aard van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken moeten verstrekken aan gebruikers wanneer zij verbinding maken met webpagina's, ongeacht het doel van de verbinding.

EIGENAAR VAN BEHANDELING

Na raadpleging van deze site kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is: SAS MONDORAMAS - Adres 943 Voie Antiope, ZI - Athelia III F - 13600 La Ciotat - Frankrijk - Tel: +33 (0)4 42 36 03 60 Verantwoordelijke redactie: Frédéric NESTA

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

De verwerking in verband met de webservice van deze site vindt plaats in de gebouwen van SERENITY Informatique en wordt uitsluitend uitgevoerd door technisch personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking, of door medewerkers die belast zijn met incidenteel onderhoud. De gegevens van de webservice worden doorgegeven of verspreid onder partners om aan de behoeften van de leden van de site te voldoen. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken sturen om informatiemateriaal te verzenden of om zich in te schrijven in de database van de site, worden gebruikt om de gevraagde diensten te leveren. Hosting: OVH

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Browsergegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te verwerken, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze gegevens worden niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerden, maar kunnen door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, het mogelijk maken gebruikers te identificeren.

Deze gegevenscategorie omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van de opgevraagde bronnen, de tijd van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om te controleren of de site correct functioneert, en worden onmiddellijk geannuleerd nadat ze zijn verzameld. De gegevens kunnen worden gebruikt om eventuele aansprakelijkheid na te gaan in geval van hypothetische computermisdrijven, ten nadele van de site: behalve in dit geval worden de gegevens over webcontacten in de huidige situatie voor onbepaalde tijd bewaard.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
Het facultatief, expliciet en vrijwillig verzenden van een e-mail naar de op deze site aangegeven adressen leidt tot de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, dat nodig is om te reageren op verzoeken, en van alle andere persoonlijke gegevens in de e-mail. Specifieke beknopte informatie zal geleidelijk op verzoek worden geplaatst of weergegeven op de pagina's van de site die gewijd zijn aan bepaalde diensten.

COOKIES

De site verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gebruikersgegevens. Er worden geen cookies gebruikt om informatie van persoonlijke aard door te geven en er worden geen permanente cookies van welke aard dan ook, d.w.z. systemen om gebruikers te volgen, gebruikt. Het gebruik van sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten) is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-identificatoren (bestaande uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd) die nodig zijn voor een veilige en efficiënte verkenning van de site. De sessiecookies die op deze site worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere computertechnieken die mogelijk schadelijk zijn voor de vertrouwelijkheid van het browsen van gebruikers en staan niet toe dat persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker worden verkregen.

VERBINDINGSBESTANDEN EN HUN OPSLAG

Verbindingsbestanden worden getraceerd om veiligheidsredenen, die vereisen dat verbindingsbestanden worden geregistreerd en bewaard, en dat ze toegankelijk zijn voor de gerechtelijke politie in geval van een verzoek. De informatie in de gebruikersbestanden wordt gebruikt om leden en beheerders van de site toegang te geven tot de gegevens en om ze te raadplegen. Daartoe worden de toegangsbestanden voor onbepaalde tijd bewaard. Elke controle op de toegang zal geleidelijk en in volledige overeenstemming met de wet worden uitgevoerd, in het bijzonder met de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid.

Terug naar boven